نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینیاستخاره با قرآن سایت شهید آوینی